Chuyển phòng học: Sinh viên lớp 
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp 07 sáng thứ 6 chuyển về phòng D1.
Học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 lớp 12 chiều thứ 6 chuyển sang phòng C31Đề nghị Giảng viên vào xem danh sách các lớp học phần kỳ 1 năm học 2018 -2019.


 
Chiều ngày 17/12/2017 Các giảng viên vào xem lịch giảng dạy và danh sách sinh viên kỳ 2 năm học 2017 -2018 [14/12/2017]


Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 các khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: xem chi tiết 
[25/9/2017]

Phòng Đào tạo thông báo: 
Trong tài khoản của giảng viên đã có sĩ số sinh viên, đề nghị giảng viên vào xem lịch lên lớp. [20h45 - ngày 18/12/2016]

Phòng Đào tạo thông báo:
Ngày 18/12/2016 giảng viên các khoa vào xem lịch dạy, in danh sách sinh viên trong lớp học phần.Kính đề nghị thầy, cô các khoa, tổ bộ môn nhập điểm CC và TBKT trước thời gian thi kết thúc học phần. Nếu sinh viên nào không có bài hay không đi học cũng nhập điểm (0 -> 10).[10/10/2014]

Giảng viên nhập điểm thành phần xong in và nộp về VPK/Tổ bộ môn quản lý học phần và phòng Đào tạo 5 ngày trước ngày thi (không kể thứ bảy và chủ nhật). 25.4.2014

 Chú ý: - Giảng viên nhập điểm dùng phím Tab để chuyển xuống sinh viên tiếp theo         
        - Sau khi lưu điểm thì chỉ có thể in được, không sửa được.