Sinh viên khóa tuyển sinh 2018 xem lại lịch học[08/10/2018]

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 các khóa tuyển sinh[01/10/2018]: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018: Xem chi tiết

Thời gian, phòng thi các học phần tốt nghiệp đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018[07/9/2018]:
- Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2:
  + Ngành Quản lý văn hóa: Xem chi tiết
  + Ngành Thiết kế đồ họa: Xem chi tiết
  + Ngành Sư phạm Âm nhạc và Thanh nhạc: Xem chi tiết

Chuyển phòng học: 
Sinh viên lớp 
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp 07 sáng thứ 6 chuyển về phòng D1.
Học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 lớp 12 chiều thứ 6 chuyển sang phòng C31
Học phần Tâm lý học chiều thứ 6  lớp 04 chuyển sang phòng C22.
từ ngày 03/9/2018.
[31/8/2018]

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt 3: Xem chi tiết
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 3: Xem chi tiết

Lịch thi các học phần tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp (Đợt 2 năm 2018): Xem chi tiết

Phòng Đào tạo thông báo:[27.8.2018]
- Sinh viên các khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 xem lại lịch học trên trang tinchi.spnttw.edu.vn phần lịch học Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Nếu có vấn đề về lịch học đề nghị lên phòng Đào tạo sửa đổi. Sau ngày 29/8/2018 phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên.
- Sinh viên xem lại môn học có học phần học trước và tiên quyết, nếu vẫn học sẽ bị nhận điểm F.Phòng Đào tạo thông báo:

Thời khóa biểu khóa 2018.
- Sinh viên khóa tuyển sinh 2018 vào tài khoản cá nhân xem lịch học chọn lịch học kỳ 1 năm 2018 - 2019. Có vấn đề về lịch học đề nghị lên phòng Đào tạo để được giải quyết kịp thời.
- Sinh viên học 2 ngành chủ động sắp xếp lịch học và hủy các học phần trùng trên phòng Đào tạo.
- Sinh viên khóa tuyển sinh  2014, 2015, 2016, 2017 theo dõi thời khóa biểu xem các học phần có thể học lại.
- Thời gian đăng ký học lại các học phần học kỳ 1 từ ngày 22/8 đến hết ngày 23/8/2018.DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018

STT
Lớp
Ghi chú
 
Sinh viên các khóa xem danh sách mã sinh viên của mình.
Account đăng nhập là mã Sinh viên.
Mật khẩu mặc định là:123
Đề nghị các Sinh viên đăng nhập đổi mật khẩu. Và xem lịch học.
 
 
 
 
K5 Sư phạm Mỹ thuật Mầm non
 
K10 Thiết kế đồ họa
A B C
 
 
K2 Công nghệ may
 
K13 Sư phạm Âm nhạc
A B C D
 
 
 
 
K6 Thanh nhạc
A B
 
 
 
 

 
Phòng Đào tạo thông báo [09/8/2018]:
1. Sinh viên các khóa xem lại lịch học cá nhân. (học kỳ 1 năm học 2018 - 2019)
2. Thời gian bổ sung lịch học ngày 10/8/2018 (khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) đến hết ngày 13/8/2018.THÔNG
BÁO HỦY LỚP HỌC PHẦN, CHUYỂN LỊCH CÁC LỚP HỌC PHẦN

Stt

Mã Học phần

Tê n học phần

Hủy lịch

Chuyển lịch

Ghi chú

           1           

BFA2022

Cơ sở tạo hình  

 

Sáng chủ nhật

SV viên đăng ký tại khoa SPMT

           2           

BFA2043

Phương pháp dạy học Mỹ thuật 1               

 

Sáng Thứ 7

SV viên đăng ký tại khoa SPMT

           3           

BFA2010

Lịch sử Mỹ thuật thế giới             

Hủy lịch

 

 

           4           

BFA2001

Nghệ thuật học đại cương

 

 

SV SPMT khóa 12 đăng ký tại khoa

           5           

BFA2002

Phương pháp dạy học Mỹ thuật

 

 

SV SPMT khóa 11 đăng ký tại khoa

           6           

CLM2009

Đại cương các loại hình NT 2 (Sân khấu + Mỹ thuật)

 

Hủy lịch

Chuyển lịch sang chiều thứ 5

 

SV có nhu cầu đăng ký tại phòng đào tạo

           7           

PPE2006

Tâm lý học quản lý văn hóa nghệ thuật

 

Sáng Thứ 7

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

           8           

PPE2009

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Lớp 18.03

Lớp 18.04

Lớp 18.05

Lớp 18.06

Lớp 18.07

Lớp 18.08

Hủy lịch

Mở lớp

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

Sáng Thứ 7,

Chiều Thứ 7

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

           9           

GRD2014

Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh

Lớp 18.13

Lớp 18.14

Hủy lịch

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         10          

GRD2029

Phần mềm Inlustrator

Lớp 18.03

Hủy lịch

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         11          

GRD2018

Đồ họa ảnh

Lớp 18.04

Hủy lịch

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         12          

GRD2008

Hình họa chuyên ngành 1            

Lớp 18.08

Lớp 18.10

 

 

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         13          

GRD2021

Tin học chuyên ngành 2

Lớp 18.13

Hủy lịch

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         14          

BFA2015

Hình họa 3

Lớp 18.12

Hủy lịch

 

SV có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo

         15          

FAD2010

Công nghệ may 2

 

Chuyển lịch Chiều Thứ 7

SV có nhu cầu học đăng ký, hủy tại phòng đào tạo

         16          

FAD2007

Vật liệu may

 

Chuyển lịch Chiều Chủ nhật

SV có nhu cầu học đăng ký, hủy tại phòng đào tạo

Ngày 10/8/2018 Phòng đào tạo đăng ký bổ xung cho sinh viên.
Thông báo Sinh viên các khóa điều chỉnh lịch học đến 14h 00 ngày 08/8/2018.

--

Sinh viên khóa 2017 đăng ký đến 16h ngày 07/8/2018.
Ngày 08/8/2018 – 09/8/2018 Sinh viên các khóa tuyển sinh 2014,2015,2016,2017 vào kiểm tra lại lịch học đã đăng ký và đăng ký các học phần khác….

 

Sinh viên ngành Sư phạm âm nhạc, Thanh nhạc

 

Kiểm tra, đăng ký học phần Hát hợp xướng,  Điều kiện tiên quyết của học phần Hát hợp xướng là ký xướng âm 2

 

 Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2018 - 2019: Chi tiết

Phòng Đào tạo thông báo [02/8/2018]:
Thời gian đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:
- Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 thời gian đăng ký: 00h00 ngày 05/8/2018 đến hết ngày 06/8/2018.
- Khóa tuyển sinh năm 2016 thời gian đăng ký: 00h00 ngày 06/8/2018 đến hết ngày 07/8/2018.
- Khóa tuyển sinh năm 2017 thời gian đăng ký: 00h00 ngày 07/8/2018 đến hết ngày 08/8/2018.
- Các khóa bổ sung học phần còn thiếu: 00h00 ngày 08/8/2018 đến hết ngày 09/8/2018.Phòng Đào tạo thông báo:
Sinh viên khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 xem lại điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đối chiếu với khoa quản lý sinh viên để chuẩn bị xét điểm học kỳ 2 năm 2017 - 2018, nếu thấy sai sót thông báo khoa chuyển môn để chỉnh sửa.


Sinh viên thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh đợt 3 chú ý:
[27/6/2018]
Danh sách phòng thi, số báo danh Tin học: Xem chi tiết
Danh sách phòng thi, số báo danh Tiếng anh:
Xem chi tiết

Thời gian chi tiết thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh:
1. Ngày 30/6/2018: Thi TIN HỌC (Lý thuyết và thực hành).
    + Sáng phòng thi 01, 02, 03 tập trung 7h30 tầng 4 nhà E
    + Chiều phòng thi 04, 05, 06 tập trung 13h00 tầng 4 nhà E
2. Ngày 01/7/2018: Thi TIẾNG ANH (kỹ năng Nghe, đọc, viết, nói)
    + Sáng phòng thi 01, 02, 03, 04 tập trung 7h30 tầng 5 nhà E (thi kỹ năng Nghe, đọc, viết)
    + Chiều phòng thi 01, 02, 03, 04 tập trung 13h00 tầng 5 nhà E (thi kỹ năng Nói).

(Sinh viên xem phòng thi, số báo danh đến đúng ngày, giờ, địa điểm theo thông báo trên)
Sinh viên chú ý: Danh sách sinh viên ôn thi, thi chuẩn đầu ra đợt 3 (bổ sung):
- Danh sách lớp ôn tin học lớp 4: Xem chi tiết
- Danh sách lớp ôn tiếng anh lớp 3 (bổ sung): Xem chi tiết
(Thời gian và địa điểm trong danh sách)


Kế hoạch học tập giáo dục quốc phòng an ninh bổ sung đợt 2: Xem chi tiết

Phòng Đào tạo thông báo  [19/6/2018]
 - Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết
 - Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết
 - Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra hoặc chưa đăng ký ôn thi, thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh nếu có nhu cầu đăng ký đề nghị lên phòng Đào tạo đăng ký trước ngày 21/6/2018 (sau ngày 20/6/2018 sẽ không được đăng ký).Phòng Đào tạo thông báo điểm thi tin học, tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018: [19/6/2018]
Danh sách điểm thi tin học đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết
Danh sách điểm thi tiếng anh đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết
Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên xem lại lớp ôn chuẩn đầu ra tin học, tiếng anh (đường link bên dưới):
 - Sinh viên ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 chú ý - Thời gian học lớp 1, 2, 3: từ 13h00 ngày 18/6/2018.
           Danh sách ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018: Xem chi tiết
            (Danh sách kèm tên Giảng viên, thời gian học, phòng học). [18/6/2018]
- Sinh viên ôn thi chuẩn đầu ra tin học đợt 3 chú ý - Thời gian học lớp 1, 2, 3: từ 17h00 ngày 18/6/2018.
           Danh sách ôn thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018: Xem chi tiết
            (Danh sách kèm tên Giảng viên, thời gian học, phòng học). [18/6/2018]

 


Sinh viên chú ý [11/6/2018]:
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2017-2018 đợt 3 (CĐR.03.18): Xem chi tiết


Phòng Kế hoạch tài chính thông báo: [06/6/2018]
1. Tất cả các sinh viên bị hủy lớp lên Phòng KHTC nhận lại tiền đã đóng, chậm nhất là ngày 08/6/2018.
2. Tất cả các sinh viên có nhu cầu học các môn học phần, yêu cầu tập hợp đầy đủ theo lớp(có xác nhận của khoa, Phòng Đào tạo, như hình thức mở lớp riêng) đến đóng học phí tại phòng KHTC chậm nhất ngày 08/6/2018 (dự kiến) để mở lại lớp.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ III HỦY DO KHÔNG CÓ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ, SINH VIÊN KHÔNG NỘP HỌC PHÍ.
[05/6/2018]

Nhóm

Mã HP

Tên học phần 

Viết tắt

5

1060045

Bố cục chất liệu Khắc gỗ

FAE2008

6

1060043

Bố cục chất liệu Sơn dầu 1

FAE2006

3

1110009

Bố cục cơ bản

BFA2019

2

1110051

Cơ sở tạo hình

BFA2022

3

1100092

Đệm đàn

IMU2004

6

1130004

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

POL2004

17

1140002

Giáo dục thể chất 1

PPE2010

25

1110011

Hình họa 3

BFA2015

5

1060036

Hình họa 6

FAE2002

3

1110017

Hoạt động Mỹ thuật ngoài giờ lên lớp

BFA2005

7

1060056

In độc bản

FAE2017

19

1070007

Ký xướng âm 1

MUS2017

14

1070026

Ký xướng âm 4

MUS2020

13

1070037

Ký xướng âm 5

MUS2021

8

1070025

Lịch sử âm nhạc thế giới 2

MUS2005

2

1110019

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

BFA2011

4

1020025

Lịch sử trang phục Việt Nam và thế giới

FAD2017

2

1130006

Lịch sử triết học 2

POL2006

8

1110003

Luật xa gần

BFA2009

6

1070013

Lý thuyết Âm nhạc 2

MUS2009

5

1020003

Marketing thời trang

FAD2013

10

1070006

Múa A

MUS2011*

8

1110013

Mỹ học

BFA2003

2

1110014

Mỹ thuật học

BFA2012

5

1020004

Mỹ thuật trang phục

FAD2008

26

1100072

Nhạc cụ 3A

VMI2013*

6

1070042

Nhập môn phức điệu

MUS2015

12

1130001

Những NLCB của CN Mác-Lênin 1

POL2001

20

1170032

Phần mềm Inlustrator

GRD2029

7

1070027

Phân tích tác phẩm 1

MUS2024

2

1110066

Phương pháp tổ chức tạo hình cho trẻ em

BFA2037

7

1100090

Piano 2.2

PIA2024

5

1140020

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

PPE2009

2

1140006

Tâm lý học Nghệ thuật

PPE2004

12

1020030

Tạo mẫu trang phục 3

FAD2026

12

1020006

Tạo mẫu trang phục 4

FAD2027

12

1020014

Tạo mẫu trang phục 5

FAD2028

45

1100010

Thanh nhạc 4

VMU2019

20

1170035

Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất bản phẩm

GRD2032

18

1170036

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu SP thương mại

GRD2033

20

1170037

Thiết kế quảng cáo lĩnh vực Văn hóa

GRD2034

6

1020022

Thực hành công nghệ may 1

FAD2011

6

1170042

Thực tế chuyên môn 1

GRD2037

12

1040001

Tiếng Anh 1

CFL2001

5

1040006

Tiếng Anh chuyên ngành

CFL2007

6

1040007

Tiếng Anh chuyên ngành

CFL2004

6

1040014

Tiếng Anh chuyên ngành

CFL2005

9

1040017

Tiếng Việt thực hành

CFL2008

16

1170026

Tin học chuyên ngành 2

GRD2021

18

1170027

Tin học chuyên ngành 3

GRD2022

9

1020027

Trang trí chuyên ngành 1

FAD2022

14

1020018

Trang trí chuyên ngành 2

FAD2023

7

1110008

Trang trí cơ bản 2

BFA2018

5

1060040

Trang trí ứng dụng 1

FAE2004

5

1060041

Trang trí ứng dụng 2

FAE2005

8

1020007

Vật liệu may

FAD2007

5

1170017

Vật liệu và công nghệ in

GRD2012

8

1020019

Vẽ kỹ thuật

FAD2001


 Thông báo nhập học Giáo dục quốc phòng:
- Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng: Xem chi tiết
- Danh sách học tập giáo dục quốc phòng phân theo thời gian tập trung: Xem chi tiết
Sinh viên chú ý địa điểm tập trung và thời gian.
  + Địa điểm tập trung: Hồ Văn Quán
  + Ngày: 04/6/2018
  + Ca 1: 5h30; Ca 2: 6h30 (Xem chi tiết danh sách ở trên). [24/5/2018]Sinh viên đăng ký học kỳ 3 chú ý: [23/5/2018]
 - Đóng lệ phí học trước 30/5/2018.
 - Ngày 24/5/2018 xem lịch học trên trang tín chỉ.
 Sinh viên thi tốt nghiệp năm 2018 chú ý:[14/5/2018]
Danh sách phòng thi, số báo danh môn thi:
    - Lý thuyết âm nhạc tổng hợp (CQ+LTCQ) và Lý thuyết âm nhạc mầm non: Xem chi tiết
    - Lý thuyết mỹ thuật tổng hợp (CQ+LTCQ) và Lý thuyết mỹ thuật mầm non: Xem chi tiết 
    - Lý luận văn hóa (CQ+LTCQ): Xem chi tiết
   Ghi chú: (Đổi phòng thi từ E504 sang E505 môn thi Lý luận văn hóa)


Phòng Đào tạo thông báo:
Lịch đăng lý học phần tín chỉ học kỳ 3 2017- 2018 bắt đầu từ ngày 20/5/2018 đến 21/5/2018; [14/5/2018]Thời gian chi tiết thi chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh:
Tin học ngày thi 12/5/2018 phần thi Lý thuyết và thực hành:
Sáng:
 + Phòng thi 01, 02, 03, 04 tập trung 7h00 tầng 4 nhà E
 + Phòng thi 05, 06 tập trung 9h00 tầng 4 nhà E
Chiều:
 + Phòng thi 07, 08, 09 10 tập trung 13h00 tầng 4 nhà E
 + Phòng thi 11, 12 tập trung 15h00 tầng 4 nhà E
Tiếng Anh ngày thi 13/5/2018 phần thi Nghe, đọc, viết, nói:
Sáng
- Phần thi Nghe, đọc, viết:
 + Phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06 tập trung 7h00 tầng 5 nhà E
 + Phòng thi 07, 08, 09, 10, 11, 12 tập trung 10h00 tầng 5 nhà E
Chiều:
- Phần thi Nói:
 + Phòng thi 01, 02, 03, 04, 05, 06 tập trung 13h00 tầng 5 nhà E
 + Phòng thi 07, 08, 09, 10, 11, 12 tập trung 15h00 tầng 5 nhà E

Chú ý: Sinh viên có mặt đúng giờ để vào dự thi.Sinh viên thi chuẩn đầu ra tin học, tiếng Anh chú ý: [09/5/2018]
   - Ngày 12/5/2018 thi chuẩn đầu ra Tin học, ngày 13/5/2018 thi Tiếng Anh. (Thời gian từng phòng thi sinh viên xem thông báo ở dưới)
   - Danh sách phòng thi tin học: Xem chi tiết
   - Danh sách phòng thi tiếng Anh: Xem chi tiết
Sinh viên thi chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh chú ý:
Kế hoạch thi, thời gian, hiệu lệnh thi, nhiệm vụ công tác tổ chức của ban coi thi, chấm thi Chuẩn đầu ra CĐR.02 năm 2018: Xem chi tiết
(Danh sách, phòng thi sẽ thông báo sau).[07/5/2018]
Danh sách bổ sung thêm sinh viên đăng ký ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh lớp 7, 8: Xem chi tiết
Danh sách bổ sung thêm sinh viên đăng ký ôn thi chuẩn đầu ra tin học lớp 10, 11, 12: Xem chi tiết [02/5/2018]


- Sinh viên ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh chú ý - Thời gian học lớp 1, 2, 3, 4, 5: từ 13h30 ngày 02/5/2018 đến hết ngày 06/5/2018; lớp 6, 7: thời gian học từ 17h00 ngày 02/5/2018 đến hết ngày 06/5/2018.
           Danh sách ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018: Xem chi tiết
            (Danh sách kèm tên Giảng viên, thời gian học, phòng học). [01/5/2018]
- Sinh viên ôn thi chuẩn đầu ra Tin học chú ý - Thời gian học bắt đầu từ ngày 07/5/2018. Sinh viên xem danh sách kèm theo (đi học đúng giờ, đúng phòng học, chi tiết trong danh sách): Xem chi tiết danh sách
[01/5/2018]


Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tin học đợt 1 năm 2018: Xem chi tiết 
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2018: Xem chi tiết

Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh hoặc chưa thi nếu có nhu cầu đăng ký tại phòng Đào tạo trước ngày 28/4/2018.Phòng Đào tạo thông báo:

 - Sinh viên các khóa có nhu cầu học các học phần học kỳ 3 năm học 2017 – 2018, đăng ký danh sách các học phần tại các khoa, trung tâm quản lý học phần. Để khoa chuyên môn, trung tâm làm căn cứ mở lớp học phần học kỳ 3 năm học 2017 – 2018. [18/04/2016]


 


Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2017 - 2018 (Đợt 2 CĐR.02.18) [18/4/2018]: Chi tiết 
Thông báo Kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng năm 2018: Xem chi tiết
[28/3/2018]Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp K9 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, K8 ĐH Quản lý văn hóa hệ chính quy: Chi tiếtKế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Xem chi tiết
Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt CDR.18.01 nam 2018 [26.01.2018]: Xem chi tiết
 

Phòng Đào tạo thông báo danh sách phòng thi, số báo danh, thời gian, ngày thi Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ: Sinh viên xem kỹ số báo danh, thời gian thi, phòng thi.
[25/01/2018]

1. Chuẩn đầu ra TIN HỌC:

- Danh sách dự thi Tin học: Xem chi tiết

- Ngày thi: 27/01/2018

            + Phòng thi 01-E401: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 02-E402: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 03-E401: Thời gian thi: 10h00

            + Phòng thi 04-E402: Thời gian thi: 10h00

            + Phòng thi 05-E401: Thời gian thi: 13h30

            + Phòng thi 06-E402: Thời gian thi: 13h30

            + Phòng thi 07-E401: Thời gian thi: 15h30

            (Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi - Mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân)

 

2. Chuẩn đầu ra NGOẠI NGỮ:

- Danh sách dự thi Ngoại ngữ: Xem chi tiết

- Ngày thi: 28/01/2018

Sáng: (Kỹ năng Nghe, Đọc hiểu và Viết)

            + Phòng thi 01-E501: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 02-E502: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 03-E502: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 04-E503: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 05-E503: Thời gian thi: 7h30

            + Phòng thi 06-E501: Thời gian thi:  10h30

            + Phòng thi 07-E502: Thời gian thi: 10h30

            + Phòng thi 08-E502: Thời gian thi: 10h30

            + Phòng thi 09-E503: Thời gian thi: 10h30

            + Phòng thi 10-E503: Thời gian thi: 10h30
               (Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi - Mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân)

Chiều: (Kỹ năng Nói) - Thời gian bắt đầu: 13h30
             - Sinh viên tập trung chuẩn bị thi tại phòng E505, 506, 507
             - 
Thi theo thứ tự phòng thi: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

Phòng Đào tạo thông báo: [24.01.2018]
Kế hoạch Thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt CĐR.18.01 năm 2018: Xem chi tiết
(Danh sách phòng thi, số báo danh phòng Đào tạo sẽ thông báo sau - Sinh viên chú ý vào trang tinchi.spnttw.edu.vn để cập nhật thông tin)Danh sách, kế hoạch ôn tập các lớp chuẩn đầu ra Tin học ngoại ngữ 2017 - 2018
Thời gian, phòng học:
   + Tin học:
Xem chi tiết
   + Ngoại ngữ: Xem chi tiết
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2017 - 2018 (Đợt thi CDR.01.18): Chi tiếtPhòng Đào tạo thông báo: [08/01/2018]
Sinh viên có mã số sinh viên sau chú ý:
Danh sách chuyển sinh viên học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2:

 

Mã sinh viên

Lớp học phần cũ

Lớp học phần mới

Thời gian lớp học phần mới

1453420046

1130002.07

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1554030223

1130002.07

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1653420051

1130002.10

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1652050022

1130002.11

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1652050023

1130002.11

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1752210117

1130002.11

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1454040191

1130002.01

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1454040205

1130002.01

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1554030133

1130002.01

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

1752210020

1130002.06

1130002.08

Chiều thứ 5 (phòng E701)

 

(Những sinh viên trên đã viết đơn đăng ký học phần bổ sung tại phòng Đào tạo - Sinh viên không đồng ý chuyển lớp có thể lên phòng Đào tạo hủy học phần)

 Phòng Đào tạo thông báo: [28/12/2017]
   - Sinh viên xem lịch học tại mục Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.
   - Sinh viên các khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 xem lại lịch học, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018. Nếu có thắc mắc về lịch học đề nghị lên phòng Đào tạo để giải quyết.
   - Sau ngày 04/01/2018 phòng Đào tạo sẽ không giải quyết lịch học của sinh viên.
  
Mở 01 lớp Ký Xướng âm 2 vào sáng thứ 7 Sinh viên có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo.

 Mở 01 lớp Ký Xướng âm 4 vào chiều thứ 7 Sinh viên có nhu cầu học đăng ký tại phòng đào tạo.

Danh sách các lớp học phần hủy {18/12/2017}

 

STT Mã HP Tên học phần Ghi chú
1 1140003.17.08 Giáo dục thể chất 2 Hủy số lượng SV không đạt
2 1140003.17.15 Giáo dục thể chất 2 Hủy số lượng SV không đạt
3 1070026.17.03 Ký xướng âm 4 Hủy số lượng SV không đạt
4 1070026.17.08 Ký xướng âm 4 Hủy số lượng SV không đạt
5 1070026.17.13 Ký xướng âm 4 Hủy số lượng SV không đạt
6 1070027.17.03 Phân tích tác phẩm 1 Hủy số lượng SV không đạt
7 1130004.17.14 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam Chuyển lịch về chiều chủ nhật; SV có thể hủy học phần nếu không học
8 1130004.17.15 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
9 1020029.17.06 Tạo mẫu trang phục 2  Chuyển SV về lớp 1020029.17.05
10 1020029.17.07 Tạo mẫu trang phục 2  Hủy số lượng SV không đạt
11 1020004.17.02 Mỹ thuật trang phục Hủy số lượng SV không đạt
12 1020002.17.08 Hình họa chuyên ngành 2      Tạo mẫu trang phục 2 
13 1020002.17.11 Hình họa chuyên ngành 2      Chuyển SV về lớp 1020002.17.10
14 1020007.17.03 Vật liệu may Chuyển lịch vào chiều chủ nhật
15 1020007.17.05 SV nào không học, trùng lịch học thì hủy học phần tại phòng đào tạo
16 1020007.17.06  
17 1070040 17.05 Âm nhạc mới Việt Nam Hủy
18 1070117 17.04 Hòa thanh 2 Hủy
19 1070015 17.03 Ký xướng âm 2 Hủy
20 1070015 17.08 Hủy
21 1070015 17.16 Hủy
22 1070032.17.04 Phương pháp dạy học âm nhạc 1 Hủy

  


Phòng Đào tạo thông báo: [14/12/2017]

Sinh viên các khóa tốt nghiệp có các học phần:
thực tế chuyên môn; thực tập tốt nghiệp; thực tập giữa khóa
chỉ đăng ký các học phần theo đúng kế hoạch

 
Phòng Đào tạo thông báo: [06/12/2017]
Sinh viên chú ý thời gian đăng ký bổ sung học phần tại phòng Đào tạo như sau:

- Ngày 18,19/12/2017 (Thứ hai, thứ ba): Đăng ký bổ sung khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015.

- Ngày 20, 21/12/2017 (Thứ tư, thứ năm): Đăng ký bổ sung khóa tuyển sinh 2016.

- Ngày 25, 26/12/2017 (Thứ hai, thứ ba): Đăng ký bổ sung khóa tuyển sinh 2017.

Sinh viên lên phòng Đào tạo đăng ký bổ sung đúng thời gian quy định, ngoài thời gian trên phòng Đào tạo không giải quyết.
Phòng Đào tạo thông báo: [06/12/2017]
Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Chi tiết

Phòng Đào tạo thông báo: [29/11/2017] - Chi tiết thông báo: download
Dự kiến thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2017 - 2017:
- 00h00 ngày 10/12/2017 - Khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 đăng ký học phần.
- 00h00 ngày 11/12/2017 - Khóa tuyển sinh 2016 đăng ký học phần.
- 00h00 ngày 15/12/2017 - Khóa tuyển sinh 2017 đăng ký học phần.
- 00h00 ngày 16/12/2017 - Khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 đăng ký bổ sung học phần.

Phòng Đào tạo thông báo: [29/9/2017]
- Sinh viên ngành Công nghệ may, sinh viên tuyển sinh kỳ bổ sung (ngành Công nghệ may, Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang, Sư phạm Mỹ thuật) vào xem lịch học các học phần học từ ngày 02/10/2017 (sáng tiết 1-5, chiều tiết 7-11). Có thông tin nào chưa rõ liên hệ phòng Đào tạo để được giải đáp.
- Sinh viên khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016 chú ý: Nhà trường mở thêm lớp Hình họa 1 (Sáng thứ 2, 3, 4), Trang trí cơ bản 1 (Chiều thứ 2, 3, 4), Tiếng Anh 1 (Chiều thứ 6, sáng chủ nhật), Giáo dục thể chất 1 (Chiều thứ 7, chiều chủ nhật). Sinh viên nào có nhu cầu học lại lên phòng Đào tạo đăng ký. Thời gian đăng ký đến hết ngày 6/10/2017.


 


Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 các khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: xem chi tiết 
[25/9/2017]


Phòng Đào tạo thông báo: (28/8/2017)
- Yêu cầu sinh viên các khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Xem lại lịch học (Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018), đi học đúng lớp học phần. Nếu sinh viên thấy không đúng lịch học phải lên phòng Đào tạo chỉnh sửa. Sau ngày 30/8/2017 phòng Đào tạo không giải quyết.
Phòng Đào tạo thông báo (23/8/2017)
- Sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 xem lại lịch học trong tài khoản.
- Sinh viên thấy lịch học không đúng, trùng... lên phòng Đào tạo chỉnh sửa. Sau ngày 25/8/2017 mọi thắc mắc không được giải quyết.
- Sinh viên học 2 ngành (khóa tuyển sinh 2017) hủy học phần chung giữa hai ngành nếu có nhu cầu.
- Sinh viên còn nợ học phần học kỳ 1 đăng ký học phần học lại đến hết ngày 25/8/2017.
- Sau ngày 25/8/2017 phòng đào tạo giữ lịch sinh viên, không giải quyết lịch học của sinh viên.Thông báo (Theo đề nghị của khoa Sư phạm âm nhạc) chuyển lịch học phần 1070039.17.01: Phương pháp dạy học âm nhạc 2 sáng thứ 3 sang sáng Chủ nhật.
1170006.17.01 học phần Tâm lý học Nghệ thuật chuyển lịch từ sáng Thứ 3 về chiều chủ nhật
 
Mã số sinh viên các ngành tuyển sinh năm 2017: Xem chi tiết


 

Thông báo hủy lớp học phần Giáo dục học sáng thứ 7 do số lượng sinh viên không đạt để mở lớp.

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 chú ý: (18/8/2017)
- Sinh viên vào xem thông tin cá nhân.
- Sinh viên xem lịch học.
- Sinh viên chú ý: Phòng Đào tạo đang cập nhật lịch học của sinh viên, do vậy sinh viên thường xuyên kiểm tra để xem lịch học của mình. Sinh  viên khóa 2013, 2014, 2015, 2016 chú ý: (11/8/2017)
- Xem lại lịch học (chọn học kỳ 1 năm học 2017 - 2018).
- Những lớp học phần đã hủy và lớp học phần chuyển sinh viên theo yêu cầu của Khoa quản lý, sinh viên nào không đồng ý có thể lên phòng Đào tạo xin hủy lịch.
- Sau ngày 18/8/2017 phòng Đào tạo không giải quyết về thắc mắc lịch học của sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo: Danh sách học phần hủy và chuyển lớp, sinh viên

STT
Mã HP
Tên học phần
1
BF2015
Hình họa 3
1110011.17.19        
2
BF2006
Tin học chuyên ngành: Adobe Illustrator CS6
1110022.17.01
3
GRD2008
Hình họa chuyên ngành 1
1170013.17.12;
1170013.17.14;
4
GRD2014
Hình họa nghiên cứu hình thể tĩnh
1170019.17.14
5
GRD2025
Sáng tác thiết kế 3
1170028.17.10
6
GRD2021
Tin học chuyên ngành 2
1170026.17.07
1170026.17.08
1170026.17.14
7
FAD2015
Cơ sở thiết kế trang phục
1020024.17.04
8
FAD2031
Đồ họa thời trang 11020032.17.06
9
FAD2020
Hình hoạ chuyên ngành 1
1020026.17.07
10
FAD2024
Tạo mẫu trang phục 1
1020028.17.04        
11
FAD2026
Tạo mẫu trang phục 3
1020030.17.06
12
FAD2012
Thực hành công nghệ may 2
1020023.17.03
13
MUS2019
Ký xướng âm 3        
1070021.17.01
14
MUS2021
Ký xướng âm 5        
1070037.17.04
15
MUS2045
Múa và Phương pháp dạy múa cho trẻ em
1070115.17.01
16
MUS2025
Phân tích tác phẩm 2
1070036.17.04
17
MUS2032
Phương pháp dạy học âm nhạc 2  
1070039.17.03
1070039.17.04
1070039.17.05
18
CLM2032
Các vùng văn hóa ở Việt Nam
1080031.17.01
19
CLM2001
Cơ sở văn hóa Việt Nam
1080001.17.01
1080001.17.04
1080001.17.05
1080001.17.06
1080001.17.08
1080001.17.09
1080001.17.10
20
CLM2010
Đường lối VHVN của ĐCS Việt Nam       
1080012.17.01
21
POL2003
Tư tưởng Hồ Chí Minh
1130003.17.08
1130003.17.09
22
PPE2012
Sinh lý học trẻ em
1140028.17.01
23
CFL2007
Tiếng Anh chuyên ngành
1040006.17.01
1040006.17.02
24
PPE2016
Con người và môi trường
1140026.17.01


không đồng ý lịch chuyển lên phòng Đào tạo hủy lịch học. (10/8/2017)
- Hủy học phần Tiếng anh chuyên ngành (Quản lý văn hóa) chuyển sang sáng chủ nhật.
- Hủy học phần Phương pháp dạy học âm nhạc 2 (03, 04, 05).
- Hủy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (08, 09).
Chuyển lịch học Đường lối VHVN của ĐCS Việt Nam  sáng thứ 6 về chiều chủ nhật Sinh viên nào không học có thể làm đơn hủy học phần.

Phòng Đào tạo thông báo (08/8/2017)
- Sinh viên K9 Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, K1 Sư phạm Mỹ thuật mầm non, Sư phạm Âm nhạc mầm non đi thực tập sư phạm (06 tuần) chỉ đăng ký những học phần trong kế hoạch học tập.
- Chuyển thời khóa biểu môn Tâm lý quản lý văn hóa Nghệ thuật từ chiều Thứ 7 sang sáng thứ 7. Các sinh viên K8, K9, K10 QLVH đăng ký lại tại phòng Đào tạo.
Phòng Đào tạo thông báo (02/8/2017)
Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018:
- Khóa tuyển sinh 2013, 2014 thời gian đăng ký 00h00 ngày 05/8/2017 - Thời gian hết hạn 00h00 ngày 06/8/2017.
- Khóa tuyển sinh 2015 thời gian đăng ký 00h00 ngày 06/8/2017 - Thời gian hết hạn 00h00 ngày 07/8/2017.
- Khóa tuyển sinh 2016 thời gian đăng ký 00h00 ngày 07/8/2017 - Thời gian hết hạn 00h00 ngày 08/8/2017.
- Khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016 thời gian đăng ký 00h00 ngày 09/8/2017 - Thời gian hết hạn: 00h00 ngày 10/8/2017 (Đăng ký bổ sung, kiểm tra lịch đăng ký).
+ Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018: xem chi tiết download

Ghi chú: Những sinh viên K11 Sư phạm Âm nhạc năm thứ 1 đã học Nhạc cụ 1 Guitar sang năm thứ 2 chỉ được phép đăng ký Nhạc cụ 2 Guitar).

 

Mẫu đơn đăng ký bổ sung  download 


Thông báo Kế hoạch ôn tập và thi chuẩn đầu ra Tin học, ngoại ngữ đợt 03 năm 2016 - 2017: Xem chi tiết
Thông báo học bổ sung môn học Giáo dục quốc phòng an ninh: Xem chi tiết


Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 2017 [28/7/2017] : Xem chi tiết

- Sinh viên K10 Thiết kế thời trang, K2 Piano: Vẫn thi học phần đúng theo kế hoạch.
- Học phần giáo dục quốc phòng của K10 Thiết kế thời trang sẽ đi vào 17h00 ngày 25/5/2017.
- Các ngành khác vẫn theo kế hoạch: 5h30 ngày 22 tháng 5 năm 2017.
Sinh viên chú ý: Sinh viên đi học học phần GDQP phải có mặt đầy đủ đúng giờ theo như danh sách đính kèm. Nếu sinh viên đến muộn hoặc không đi nhà trường không chịu trách nhiệm.
     Danh sách và thời gian đưa đón sinh viên đi học học phần GDQP: xem chi tiếtThông báo đưa đón sinh viên vào học tập tại Trung tâm GDQP Hà Nội 1: chi tiết

Phòng Đào tạo thông báo: [28/4/2017]
    - Kế hoạch ôn tập và lịch thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ năm 2016 - 2017 (đăng ký tại phòng Đào tạo): download
    - Lịch thi và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp năm 2017 (khóa tuyển sinh năm 2013): download


Phòng Đào tạo thông báo: Những sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013 - Tốt nghiệp năm 2017
Dự kiến xét điều kiện tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2017, sinh viên khẩn trương lên phòng Đào tạo đăng ký chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ để kịp tiến độ xét tốt nghiệp. [28/3/2017]


Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng năm 2017: download


Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2016 - 2017: chi tiết download
Thông báo rà soát kết quả học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017 các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ: dowload


Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017: download
 Phòng Đào tạo thông báo (sinh viên chú ý)

- Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015, 2016 xem lại lịch học trên tài khoản của mình (học kỳ 2 năm học 2016 - 2017). Nếu không đúng với lịch học của mình đã đăng ký đề nghị lên phòng Đào tạo để chỉnh sửa.
- Thời hạn chỉnh sửa đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2017. Sau ngày trên, phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên.

[16/01/2017]


Phòng Kế hoạch tài chính: Thông báo quy định mức thu học phí các hệ đào tạo học kì II năm học 2016 - 2017 xem chi tiết - download
 


Phòng Đào tạo thông báo:
   Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc, Piano xem lại lịch học học phần Ký xướng âm 2. [09/01/2017]

Phòng Đào tạo thông báo:
Những học phần hủy như sau do không đủ sĩ số lớp:

Mã HP
Tên học phần
Mã lớp HP hủy
Mã lớp HP chuyển lịch
MUS2024
Phân tích tác phẩm 1
1070027.16.01
1070027.16.04
Dự kiến mở vào buổi tối thứ 6 Sinh viên nào không đồng ý lịch học trên thì làm đơn hủy học phần
MUS2009
Lý thuyết âm nhạc 2
1070013.16.01
 
CFL2002
Tiếng Anh 2
1040003.16.11
 
FAD2009
Công nghệ may 1
1020017.16.01
 

 Dự kiến thời khóa biểu đăng ký học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 khóa tuyển sinh 2016: download
Thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 khóa tuyển sinh năm 2016:
- 0h00 Ngày 
03/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 04/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chung. Khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 đăng ký bổ sung các học phần chưa học, học lại.

Phòng Đào tạo thông báo
:
- Sinh viên các khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 chú ý: Phòng Đào tạo đã khóa lịch học của sinh viên, sinh viên xem lại lịch học của mình. Nếu có thắc mắc về lịch học đề nghị lên ngay phòng Đào tạo giải quyết đến hết ngày 28/12/2016.
- Sau ngày 28/12/2016 phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên.

[26/12/2016]

 

 
 
Phòng Đào tạo thông báo:
Những học phần hủy như sau do không đủ sĩ số lớp:

Mã môn học
Tên học phần
Hủy
Chuyển lớp
1020003.01
Marketing thời trang
X
 
1070042.03
1070042.05
1070042.06
Nhập môn phức điệu
X
X
X
 
1070043.01
1070043.03
1070043.05
Phân tích tác phẩm 3
X
X
X
 
1070041.02
Phối hợp xướng
X
 
1110019.03
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
X
 
1080002.04
Tin học chuyên ngành
X
 
Khóa 2015
 
 
 
1080021.01
Quản lý thiết chế và các hoạt động VHNT 2
X
 
1070026.02
1070026.16
Ký xướng âm 4
X
 
1070027.01
1070027.02
1070027.03
1070027.04
1070027.05
Phân tích tác phẩm 1
X
X
X
X
X
 
1070032.01
1070032.06
Phương pháp dạy học âm nhạc 1
X
 
1100046.01
Kỹ thuật diễn viên
X
 
1100045.01
Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc
X
 
1190029.02
Chuyên đề 1 (Piano)
X
 
1190025.01
Hòa thanh trên đàn 1
X
 
1040016.02
Ứng dụng tin học trong giáo dục mầm non
X
 
1080023.16.03
Quản lý di sản văn hóa
x
 
1080043.16.02
Phát triển văn hóa cộng đồng
x
 
1080022.16.01
Quản trị dịch vụ văn hóa               
x
 
1070025.16.04
Lịch sử âm nhạc thế giới 2    
x
 
1070025.16.05
Lịch sử âm nhạc thế giới 2    
x
 
1100046.16.01
Kỹ thuật diễn viên
x
 
1100046.16.01
Lịch sử nghệ thuật Thanh nhạc
x
 
1190025.16.01
Hòa thanh trên đàn 1
x
 
1080131.16.02
Lịch sử văn minh thế giới
x
 
1080019.16.03
1080019.16.05
Văn hóa dân gian Việt Nam  
x
 

Sinh viên vào kiểm tra lại lịch học. Phòng Đào tạo chỉ đăng ký hỗ trợ đến hết ngày 21/12/2016. [ngày 19/12/2016]
 
 

Ngày thông báo: 18/12/2016
 

Dự kiến thời khóa biểu đăng ký học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015:
Khóa tuyển sinh 2013: download - Sinh viên chú ý học phần tốt nghiệp: download
Khóa tuyển sinh 2014: download
Khóa tuyển sinh 2015: download
[14/12/2016]Phòng Đào tạo thông báo:
Do sự cố kỹ thuật, thời gian đăng ký lịch học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 của sinh viên thay đổi như sau:
- 0h00 Ngày 15/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 đăng ký học phần chuyên ngành, chung.
- 0h00 Ngày 16/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2015 đăng ký học phần chuyên ngành, chung.
- 0h00 Ngày 17/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 đăng ký học phần khác (nếu chưa học), kiểm tra lại lịch đăng ký.

- 0h00 Ngày 03/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 04/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chung.

Thời gian học bắt đầu của học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 của khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.
Sinh viên xem lại mục học phần trong kỳ để đăng ký học phần theo đúng kỳ.
[ngày thông báo 13/12/2016]
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015, 2016:

- 0h00 Ngày 10/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 11/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2014 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 12/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2015 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 13/12/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 đăng ký học phần chung.

- 0h00 Ngày 03/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chuyên ngành.
- 0h00 Ngày 04/01/2017 - Khóa tuyển sinh năm 2016 đăng ký học phần chuyên ngành.

[Ngày thông báo 02/12/2016]


- Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 xem lại lịch học. Đi học đúng lớp học phần. Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên khi sinh viên vào nhầm lớp. [13/9/2016]
- Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 xem lại lịch học. Phòng đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên [13/9/2016] 

Phòng Đào tạo thông báo:
- Sinh viên khóa tuyển sinh 2016 xem lại lịch học, những sinh viên học 2 ngành tại trường đề nghị lên phòng Đào tạo để hủy những học phần trùng 2 ngành.
- Sinh viên học 2 ngành khi hủy học phần phải làm đơn chuyển điểm sang ngành còn lại.
- Sinh viên khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 còn nợ học phần của học kỳ 1 đề nghị lên phòng đào tạo đăng ký học lại.

[07/9/2016]

 


Phòng Đào tạo đã đăng ký lịch học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2016. Sinh viên vào xem lịch học.
Thời gian học từ 05/9/2016.[01/9/2016]

Phòng Đào tạo thông báo:
- Theo đề nghị của Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc. Những học phần của khoa Sư phạm Âm nhạc quản lý sẽ hủy lịch học các sinh viên đã đăng ký bổ sung tại phòng Đào tạo. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ khoa Sư phạm Âm nhạc.
- Hủy và chuyển lịch học một số sinh viên của lớp học phần Ký xướng âm 5 - Mã lớp: 1070037.01 giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang.

- Sinh viên các khóa xem lại lịch học. Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên từ ngày 23/8/2016.
  [23/8/2016]
Phòng Đào tạo thông báo:
    - Sinh viên khóa tuyển sinh 2013, 2014, 2015 xem lại lịch học. Phòng Đào tạo đã bổ sung lịch học của sinh viên.
   - Nếu có thắc mắc về lịch học đề nghị lên phòng Đào tạo để xử lý đến hết ngày 19/8/2016.
    - Phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học của sinh viên sau ngày 19/8/2016. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về lịch học đã đăng ký.
     (Thời gian đăng thông báo: 17/8/2016)

Thông báo:
Danh sách các lớp học phần hủy vì  số lượng sinh viên không đạt để mở lớp
STT
Mã HP
Tên học phần
Mã lớp HP hủy
Mã lớp HP chuyển lịch
 1.  
MUS2001
Tin học chuyên ngành
1070033.16.01
1070033.16.03
1070033.16.04
1070033.16.07
 
 1.  
MUS2012
Sáng tác
1070047.16.04
 
 1.  
MUS2030
Giới thiệu nhạc cụ
1070051.16.03
1070051.16.04
1070051.16.05
1070051.16.01
 
 1.  
MUS2032
Phương pháp dạy học âm nhạc 2
1070039.16.05
1070039.16.06
 
 1.  
MUS2002
Mỹ học
1070046.16.03
 
 1.  
MUS2021
Ký xướng âm 5
1070037.16.03
1070037.16.08
1070037.16.14
 
 1.  
MUS2019
Ký xướng âm 3
1070021.16.08
 
 1.  
MUS2029
Dàn dựng tổng hợp
1070077.16.02
1070077.16.03
1070077.16.05
 
 1.  
BFA2011
Lịch sử Mỹ thuật Việt nam
1110047.16.01
 
 1.  
BFA2015
Hình họa 3
1110011.16.09
1110011.16.21
1110011.16.22
 
 1.  
BFA2040
PP dạy học Mỹ thuật MN
1110067.16.01
 
 1.  
BFA2002
PP dạyhọc Mỹ thuật
1110016.16.03
 
 1.  
BFA2010
Lịch sử Mỹ thuật thế giới
1110016.16.01
1110016.16.02
1110016.16.03
 
 1.  
FAD2018
Thiết kế trên manocanh
1020012.16.10
 
 1.  
FAD2015
Cơ sở thiết kế trang phục
1080147.16.05
1080147.16.07
 
 1.  
FAD2032
Đỗ họa thời trang 2
1080163.16.01
 
 1.  
FAD2020
Hình họa chuyên ngành 1
1080153.16.04
 
 1.  
FAD2012
Thựu hành công nghệ may 2
1080144.16.02
1080144.16.09
 
 1.  
FAD2023
Trang trí chuyên ngành 2
1080075.16.02
1080075.16.06
 
 
 1.  
FAD2019
Sáng tác mẫu vải
1020013.16.06
 
 1.  
CLM2029
Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật
1080028.08
 
 1.  
CFL2005
Tiếng anh chuyên ngành
1040014.16.02
1040014.16.04
 
 1.  
CFL2002
Tiếng anh 2
1040003.16.01
 
                                                                                                                                   
 


Sinh viên các khóa 2013, 2014, 2015 xem lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017. 

- Sinh viên K8 Sư phạm Mỹ thuật, đi thực tế và thực tập sư phạm nên các sinh viên chỉ đăng ký các học phần theo kế hoạch không đăng ký các học phần khác.

- Sinh viên K8 Sư phạm Âm nhạc đi thực tập sư phạm nên chỉ đăng ký các học phần trong kế hoạch. Học phần Pháp luật đại cương K8 SPÂN đăng ký vào thứ 7.

- Sinh viên K 7 Thiết kế thời trang đi thực tập chuyên môn nên các sinh viên chỉ đăng ký các học phần theo kế hoạch  

Các sinh viên kiểm tra lại lịch học của mình trước khi hệ thống đăng ký tín chỉ dừng đăng ký.


Phòng Đào tạo thông báo: 
Do sự cố kỹ thuật trên hệ thống, sinh viên xem lại lịch đã đăng ký. Nếu thiếu lịch, sinh viên đăng ký bổ sung lịch học trong thời gian từ 09/8/2016 đến hết ngày 10/8/2016. Hệ thống sẽ đóng vào ngày 11/8/2016.
Trân trọng cáo lỗi sinh viên các khóa[09/8/2016]
 

Dự kiến thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - Download

Phòng Đào tạo thông báo:

Dự kiến thời gian đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:
         + 0h00 ngày 06/8/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013 đăng ký học phần chuyên ngành.
         + 0h00 ngày 07/8/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2014 đăng ký học phần chuyên ngành.
         + 0h00 ngày 08/8/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2015 đăng ký học phần chuyên ngành.

         
+ 0h00 ngày 09/8/2016 - Khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, 2015 đăng ký học phần chung.

Sinh viên chú ý:
Để hệ thống cổng tín chỉ không bị nghẽn mạng. Đề nghị sinh viên các khóa đúng ngày giờ vào đăng ký, nếu không đúng thời gian không được truy cập vào hệ thống.
            - Các khóa đăng ký học phần chuyên ngành theo đúng thời gian quy định.

            - Sinh viên đăng nhập hệ thống không đúng thời gian quy định trên sẽ bị khóa tài khoản đăng ký.

             - Sinh viên khóa 2013 xem lại điểm, nếu còn nợ học phần đăng ký để kịp tiến độ tốt nghiệp.
            - Sinh viên đăng ký muộn, không đúng quy trình lớp học phần, không đủ quy mô sẽ bị hủy hoặc theo sự sắp xếp của Nhà trường.
[03/8/2016]

Quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K44 CĐSP Âm nhạc, CĐSP Mỹ thuật hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ: Chi tiết download

 


Dự kiến mở lớp học phần học: Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật chiều thứ 5; Sinh viên K8,K9 SPMT, K3HH, K1SPMTMN đăng ký nộp đơn tại phòng đào tạo (thời gian học từ 14/3/2016).


Kế hoạch thi học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 khóa tuyển sinh 2013, 2014: chi tiết
Phòng Đào tạo thông báo:
Dự kiến mở lớp Tâm lý vào chiều thứ 7; Sinh viên có nhu cầu học làm đơn đăng ký tại phòng đào tạo.
Dự kiến mở lớp học phần học: Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật chiều thứ 5; Sinh viên K8,K9 SPMT, K3HH, K1SPMTMN đăng ký nộp đơn tại phòng đào tạo từ ngày 25/1/2016 đến 27/1/2016 (thời gian học từ 14/3/2016).

Sinh viên khóa 2015 xem lịch học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Phòng Đào tạo thông báo
:

DANH SÁCH CAC LỚP HỌC PHẦN HỦY, CHUYỂN THỜI KHÓA BIỂU
STT
Mã HP
Tên học phần
Mã lớp HP
Không đạt số lượng SV
Chuyển lịch
1.       
BFA2019
Bố cục cơ bản
1110009.15.05
Hủy
 
2.       
BFA2014
Hình họa 2
1110039.15.15
Hủy
 
3.       
BFA2002
Phương pháp dạy học Mỹ thuật
1110016.15.04
Hủy
 
4.       
BFA2018
Trang trí cơ bản 2
111000815.10
Hủy
Chuyển về nhóm 09
5.       
MUS2018
Ký Xướng âm 2
1070015.15.01
Hủy
 
6.       
 
 
1070015.15.05
Hủy
 
7.       
 
 
1070015.15.15
Hủy
 
8.       
 
 
1070015.15.16
Hủy
 
9.       
 
 
1070015.15.08
Hủy
Chuyển SV sang lớp 10
10. 
 
 
1070015.15.11
 
Chuyển thời gian học cho sv đăng ký thêm không đạt số lượng hủy
11. 
 
 
1070015.15.18
 
12. 
 
 
1070015.15.02
 
13. 
 
 
1070015.15.10
 
14. 
MUS2009
Lý thuyết Âm nhạc 2
1070013.15.02
 
15. 
VMU2004
Thanh nhạc 1.2
1100063.15.14
Hủy
 
 
16. 
 
 
1100063.15.23
Hủy
 
17. 
CFL2002
Tiếng Anh 2
1040003.15.03
Hủy
 
18. 
 
 
1040003.15.14
Hủy
Chuyển SV về lơp 04
19..
PPE2011
Giáo dục thể chất 2( Khiêu vũ)
1140003.15.03
 
Chuyển sang lớp Cầu lông và thời khóa biểu về chiều Chủ nhật, chuyển thời gian học, không đủ số lượng hủy
( SV không đồng ý với lịch học đề nghị lên phòng đào tạo hủy)
20. 
POL2002
Những NLCB của CN Mác-Lênin 2
1130002.15.03
 
Chuyển thời gian học cho sv đăng ký thêm
21. 
 
 
1130002.15.06
 
22. 
PPE2001
Tâm lý học
1140001.15.02
Hủy
 
           


Các lịch học các nhóm chuyển thời khóa biểu Sinh viên nào không đồng ý với lịch học nhà trường sắp xếp có thể làm đơn rút học phần [23.01.2016]
 


 


Phòng Đào tạo thông báo
:
Do sự cố kỹ thuật cổng thông tin tín chỉ sẽ mở lại cho sinh viên khóa tuyển sinh 2015 vào 0h00 ngày 22 tháng 01 năm 2016 để đăng ký học phần chung.
Trân trọng cáo lỗi với sinh viên các khóa. [21/01/2016]Dự kiến mở lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 khóa tuyển sinh 2015. (0h ngày 20/01/2016 đăng ký tín chỉ). Chi tiết: download 
18.01/2016


Dự kiến mở lớp học phần học: Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật chiều thứ 5; Sinh viên K8,K9 SPMT, K3HH, K1SPMTMN đăng ký nộp đơn tại phòng đào tạo từ ngày 25/1/2016 đến 27/1/2016 (thời gian học từ 21/3/2016).

Sinh viên khóa 2013, 2014 còn nợ học phần của học kỳ 2 xem danh mục học phần download để đăng ký học lại từ ngày 25/1/2016 đến hết ngày 27/1/2016 tại Phòng Đào tạo 18.01/2016Mẫu đơn đăng ký  download 18.01/2016


Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm 2015 - 2016 đối với sinh viên 
đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông chính quy tuyển sinh năm 2015 tại trường như sau:
     Đợt 1: 0h00 Thứ tư ngày 20/01/2016 đến hết Thứ năm ngày 21/01/2016 đối với những học phần chuyên ngành.
     Đợt 2: 0h00 Thứ Năm ngày 21/01/2016 đến hết thứ sáu ngày 22/01/2016 đối với những học phần chung.
[07/01/2016]
Thông báo lần 2:
Đề nghị sinh viên khóa tuyển sinh 2013, 2014 xem lại lịch học chính thức trên trang tinchi.spnttw.edu.vn.
Nếu có thắc mắc, sai lệch về lịch học phải lên phòng Đào tạo để xử lý trước ngày 07/01/2016.
Mọi thắc mắc sau ngày 07/01/2016 sẽ không được xử lý.
                                                                                      [05/1/2016].Phòng Đào tạo thông báo:
          Sinh viên K7A, K7B Quản lý văn hóa chú ý:

    Theo kế hoạch đào tạo khóa 7 ngành Quản lý văn hóa đi thực tập từ ngày 22/2/2016 đến 25/3/2016.

    Phòng đào tạo sẽ hủy các lịch học các em sinh viên khóa 7 Quản lý văn hóa đăng ký các học phần sau:

        - Pháp luật đại cương

        - Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

                  - Phương pháp nghiên cứu khoa học. [31/12/2015]Phòng Đào tạo thông báo:
Theo đề nghị của khoa Sư phạm Âm nhạc. Mở thêm lớp học phần: NHẬP MÔN PHỨC ĐIỆU. Thời gian: Sáng thứ Bảy. Sinh viên K8 SPAN có nhu cầu học lên phòng Đào tạo đăng ký trước ngày 07/01/2016.
[30/12/2015]


Phòng Đào tạo thông báo
:
 - Sinh viên năm 2013, 2014 xem lại lịch học chính thức học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 của mình, nếu có thắc mắc về lịch học đề nghị lên phòng Đào tạo trước ngày 31/12/2015.
 - Sau ngày 31/12/2015 phòng Đào tạo không chịu trách nhiệm về lịch học cá nhân của sinh viên.


[29/12/2015]
 
 

            DANH SÁCH CAC LỚP HỌC PHẦN HỦY, CHUYỂN THỜI KHÓA BIỂU
 
STT
Tên học phần
Mã lớp HP
Không đạt số lượng SV
Chuyển lịch
 1.  
Ký xướng âm 4 (MUS2020)
1070026.15.03
Hủy
 
 1.  
Ký xướng âm 5 (MUS2021)
1070037.15.11
Hủy
Chuyển lịch sáng CN
 1.  
Nhập môn phức điệu (MUS2015)
1070042.15.01
1070042.15.03
1070042.15.05
Hủy
 
 1.  
Phân tích tác phẩm(MUS1042)
1070090.15.01
Hủy
Chuyển lịch chiều T7
SV K45 lên phòng đào tạo đăng ký
 1.  
Phân tích tác phẩm 3(MUS2024)
1070043.15.02
Hủy
Chuyển lịch chiều T7
 1.  
Phối hợp xướng (MUS2013)
1070041.15.01
1070041.15.03
Hủy
 
 1.  
Hòa thanh 2
1070117.15.03
Hủy
 
 1.  
Hình họa chuyên ngành 2 (GRD2009)
1170014.15.16
Hủy
Chuyển SV sang nhóm 1170014.15.17
 1.  
Hinh họa nghiên cứu màu nước  (GRD2001)
1170007.15.12
1170007.15.14
Hủy
Chuyển SV sang nhóm có cùng lịch học
 1.  
 
 
 
 
 1.  
Phần mềm Inlustrator (GRD2029)
1170032.15.14
Hủy
Chuyển SV sang nhóm cùng buổi
 1.  
Sáng tác thiết kế 4(TH)  (GRD2026)
1170029.15.12
 
Hủy
 
1170029.15.15
 
Hủy
Chuyển SV sang nhóm 1170029.15.16
 1.  
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu SP thương mại
(GRD2033)
1170036.15.15
 
Hủy
Chuyển SV sang nhóm cùng buổi
 1.  
Tin học chuyên ngành 3 (GRD2022)
1170027.15.14
1170027.15.17
Hủy
 
 1.  
Vẽ kỹ thuật (GRD2002)
1170008.15.16
Hủy
 
 1.  
Các tộc người ở Việt Nam (CLM2031)
1080030.15.02
 
 
Chuyển TKB sang chiều CN
 1.  
Nghệ thuật thực hành (CLM2024
108002715.11
 
Hủy
 
 1.  
Học phần Lịch sử văn minh thế giới
(CLM2004)
 
 
Chuyển  ngày bắt đầu học  từ ngày 04/1/2016
 1.  
Hình họa chuyên ngành 2 TKTT (FAD2021)
1020002.15.06
Hủy
 
1020002.15.11
Hủy
Chuyển SV sang nhóm 1020002.15.10
 1.  
Vẽ kỹ thuật (FAD2001)
1080125.15.09
Hủy
Chuyển SV sang nhóm 1080125.15.07
 1.  
Đồ họa thời trang 3
1020001.15.03
Hủy
 
 1.  
Tạo mẫu trang phục 2 (FAD2025)
1080156.15.08
Hủy
 
 1.  
Tạo mẫu trang phục 4
1020006.15.02
Hủy
 
1020006.15.08
Hủy
Chuyển SV về lớp 1020006.15.09
 1.  
Trang trí chuyên ngành 1
1080154.15.11
Hủy
 
 1.  
Tâm lý học Nghệ thuật
 
1140006.15.03
Hủy
 
 1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh
1130003.15.11
1130003.15.12
Hủy
 
 1.  
Pháp luật đại cương
1130007.15.11
1130007.15.17
Hủy
 
 1.  
Tiếng Anh chuyên ngành
104000415.02
Hủy
 
 1.  
Ứng dụng tin học trong GDMN
1040016.15.01
Hủy
 
 1.  
Tin học chuyên ngành (FAD2029)
1080160.15.10
Hủy
 
 1.  
Điêu khắc (BFA2020)
1110010.15.11
Hủy
  
Sinh viên chú ý:
- Sinh viên xem lại lịch học đăng ký trước khi phần mềm đóng.
- Sinh viên đã đã đăng ký lịch học có tên trong lớp học phần nếu không lên lớp, coi như sinh viên bỏ học học phần đó; Sẽ bị truy thu học phí.
[16/12/2015]
Sinh viên các khóa tuyển sinh 2013, 2014 chú ý: 
     Đợt 2: 0h00 Thứ ba ngày 15/12/2015 đến hết thứ tư ngày 16/12/2015 đối với những học phần chung.
[14/12/2015]

Sau khi kết thúc đợt đăng ký lần 2, sinh viên có nhu cầu bổ sung học phần khi lên phòng Đào tạo đăng ký phải có thẻ sinh viên và đơn đăng ký.
[14/12/2015]

Mẫu đơn đăng ký  download

Dự kiến mở lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 khóa tuyển sinh 2013, 2014. Chi tiết: download

Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm 2015 - 2016 đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông chính quy tuyển sinh năm 2013, 2014 tại trường như sau:
     Đợt 1: 0h00 Thứ bảy ngày 12/12/2015 đến hết Chủ nhật ngày 13/12/2015 đối với những học phần chuyên ngành.
     Đợt 2: 0h00 Thứ ba ngày 15/12/2015 đến hết thứ tư ngày 16/12/2015 đối với những học phần chung.
[04/12/2015]


 

Phòng Đào tạo thông báo:
Sinh viên khóa 2013, 2014 còn nợ học phần của học kỳ 1 xem danh mục học phần download để đăng ký học lại từ ngày 06/10/2015 đến hết ngày 09/10/2015 tại Phòng Đào tạo [06/10/2015]

Thông báo: Sinh viên chính quy; liên thông chính quy khóa 2015 xem lịch học cá nhân để thực hiện từ ngày 05/10/2015. 
Phòng Đào tạo nhận đăng ký học lại các học phần kỳ 1 năm thứ 1 tại phòng Đào tạo từ ngày 06/10/2015 đến 09/10/2015.

Mẫu đơn đăng ký  
download

Thông báo: Các Sinh viên đổi mật khẩu chú ý: “mật khẩu không dài quá 12 ký tự”


Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - Mã lớp 1140020.05 (sáng) và 1140020.06 (chiều) bắt đầu học từ Chủ nhật ngày 06/9/2015.


Sinh viên chú ý:
Phòng Đào tạo dự kiến mở thêm lớp: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Thời gian mở đăng ký: Ngày 26 tháng 8 năm 2015 đến hết ngày 27 tháng 8 năm 2015.


Các 
Sinh viên đăng ký học lại trên trang Website các học phần Chỉ huy, Múa, Hát hợp xướng, Thanh nhạc, nhạc cụ phải làm đơn nộp phòng Đào tạo trước ngày 20/8/2015.

 

Sinh viên xem lịch học chú ý: chọn lịch học kỳ 1 năm 2015 -2016
Thông báo:
Danh sách các lớp học phần hủy vì  số lượng sinh viên không đạt để mở lớp
STT
Mã HP
Tên học phần
Mã lớp HP
 1.  
FAD2015
Cơ sở thiết kế trang phục 1
1080147.15.05
1080147.15.12
 1.  
FAD2031
Đồ họa Thời trang 1
1080162.15.03
1080162.15.11
 1.  
FAD2032
Đồ họa Thời trang 2
1080163.15.12
 1.  
FAD2020
Hình họa chuyên ngành 1
1080153.15.11
1080153.15.12
 1.  
FAD2024
Tạo mẫu trang phục I
1080155.15.06
 1.  
FAD2026
Tạo mẫu trang phục III
1080157.15.03
1080157.15.05
 1.  
FAD2011
Thực hành công nghệ may 1
1080143.15.11
1080143.15.12
 1.  
FAD2012
Thực hành công nghệ may 2
1080144.15.10
1080144.15.12
 1.  
FAD2023
Trang trí chuyên ngành 2
1080075.15.06
1080075.15.12
 1.  
BFÂ2015
Hình họa 3
1110011.15.12
1110011.15.20
1110011.15.31
 1.  
BFA2025
Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới
1110063.15.04
 1.  
PPE2009
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
1140020.15.03
1140020.15.05
1140020.15.06
 1.  
PPE2006
Tâm lý học QLVH
1140033.15.02
 1.  
PPE2007
T âm lý học đại cương
1140009.15.03
 1.  
MUS2028
Chỉ huy
1070075.15.01
1070075.15.02
1070075.15.05
 1.  
MUS2019
Ký xướng âm 3
1070021.15.10
 1.  
MUS2021
Ký xướng âm 5
1070037.15.04
 1.  
POL2004
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
1130004.15.02
 1.  
CFL2006
Tiếng anh chuyên ngành TKTT
1040009.15.03
 1.  
CLM2029
Phương pháp dàn dựng chương trình NT
1080028.15.08

                                                                                                                              
Sinh viên xem lịch học cá nhân kỳ 1 năm 2015 -2016 để đi học 14/08/2015

 Thông báo:Sinh viên các khóa 2013, 2014 xem lại lịch đã đăng ký trước khi phần mềm đóng. [04/8/2015]

Phòng Đào tạo dự kiến lịch đăng ký các học phần kỳ I năm 2015 -2016 bắt đầu từ 0h00 ngày 01/8/2015.

Đăng ký học phần chuyên ngành từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 02/8/2015
Đăng ký học phần chung từ ngày 03/8/2015 đến hết ngày 06/8/2015

Sinh viên đăng ký học lại trên trang Website các học phần Chỉ huy, Múa, Hát hợp xướng, Thanh nhạc, nhạc cụ phải làm đơn nộp phòng Đào tạo trước ngày 20/8/2015.

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần đặc biệt ngành Thiết kế đồ họa, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc Mầm non, Thanh nhạc: Download

Chú ý về học phần tiên quyết: Những sinh viên chưa có điểm đạt học phần tiên quyết muốn học học phần kế tiếp làm đơn đăng ký trước ngày 20/8/2015 gửi phòng Đào tạo để xếp lớp. Mẫu đơn: download

Bảng tổng hợp các Học phần có điều kiện tiên quyết: Download 

Quy chế 43 của Bộ giáo dục và đào tạo: Xem chi tiết
Thông tư 57 của Bộ giáo dục và đào tạo: Xem chi tiết


 Hướng dẫn quy chế 43 

Hướng dẫn đăng ký tín chỉ: download